BIP
Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 


Administratorem danych osobowych jest Dowódca Centrum Operacji Powietrznych-Dowódca Komponentu Powietrznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kajakowej 8, kod: 02-800.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 828 344 lub pod adresem: 02-800 Warszawie przy ul. Kajakowej 8,  z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
 
Odbiorcą danych osobowych jest Dowódca Centrum Operacji Powietrznych-Dowódca Komponentu Powietrznego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji  zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 
Dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Nagrania monitoringu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Teren zewnętrzny jak i wewnętrzny obiektów COP-DKP objęty jest monitoringiem.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych w przypadkach, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
 
Informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
 
W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez COP-DKP narusza przepisy RODO.