BIP
Aktualności
06.02.2018

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, odbyła się inauguracja funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach cywilno-wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC).

W otwarciu ośrodka udział wzięli: Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej odpowiada za organizację wojskowej części służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search and Rescue), a także Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Janusz Niedziela, odpowiedzialny w imieniu ministra właściwego transportu za organizację ośrodka ARCC. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli: Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Stanisław Zarychta, odpowiedzialni za funkcjonowanie podległych ośrodków koordynacji ARSC (Aeronautical Rescue Sub-Centre), a także Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrożenia Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk Pietrzak. Obecni byli również: przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, służb i instytucji współpracujących tj. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.Utworzenie cywilno – wojskowego ośrodka ARCC, jest podyktowane koniecznością dostosowania się do krajowych norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania służby ASAR. Powyższe regulacje wynikają przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W skład nowotworzonego, cywilno – wojskowego ośrodka ARCC będą wchodziły trzy elementy: główny ośrodek koordynacji, usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz dwa współpracujące wojskowe ośrodki podległe, zlokalizowane w strukturze COP-DKP i COM-DKM.


Głównym zadaniem cywilno – wojskowego ośrodka ARCC będzie zapewnienie właściwej koordynacji działań w celu udzielania pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych zaistniałych w obszarze lądowym i morskim, znajdującym się w rejonie informacji powietrznej (FIR Warszawa), bez względu na przynależność państwową tych statków powietrznych i osób. Powyższe będzie realizowane poprzez przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej, kierowanie działaniami Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych oraz współdziałanie ze służbami ruchu lotniczego, jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia dalszej pomocy w realizacji misji poszukiwawczo – ratowniczych, w szczególności do działań przez naziemne siły i środki, ośrodek ARCC będzie współdziałał z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań ratowniczych, w tym ratownictwa wodnego i górskiego. Ponadto ośrodek ARCC współpracować będzie ze służbami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ratownictwo lotnicze w państwach sąsiednich.


 


tekst: ppłk Marcin SZAFRANIEC (DO RSZ)

żródło: Dowództwo Operacyjne RSZ